INTRASTAT

INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i dotyczy firm, które są zarejestrowanym płatnikiem VAT  i przekroczą w tych obrotach progi statystyczne, których wartość jest ustalana corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.
Polega on na przesyłaniu zbiorczej miesięcznej informacji o dokonanych przywozach i wywozach. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Deklaracje statystyczne Intrastat trzeba składać do właściwej Izby Celnej ze względu na siedzibę firmy do 10 dnia kalendarzowego, licząc od daty zakończenia okresu sprawozdawczego. Deklaracje składa się co miesiąc, nawet jeżeli deklarowana wartość obrotów wynosi zero.

Nasza oferta dotycząca obsługi systemu Intrastat obejmuje:

  • Opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji Intrastat
  • Sporządzenie faktur wewnętrznych VAT
  • przygotowanie deklaracji Intrastat
  • Przeslanie deklaracji do właściwej Izby Celnej oraz jej archiwizacja
  • Reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Celnym (składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat)

Deklaracje Intrastat wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe. Jesteśmy przygotowani, aby dane te mogły być przekazywane droga elektroniczna. Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane droga elektroniczna, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów. Reprezentacja Państwa firmy odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.